Om Oss

En hovedtanke bak skolens pedagogikk er utvikling av hele mennesket, og ikke bare
intellektuelle evner.

Steinerskolen videregående tilbyr derfor en helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessige øvelser likestilles. Disse tre feltene vektlegges i alle fag, blant annet ut i fra et siktemål om at elevene senere skal kunne ta frie valg i forhold til utdanning og yrke.

På steinerskolen videregående opplever elevene metoder som stimulerer nysgjerrighet og interesse. Dette gjøres gjennom levende formidling – muntlig formidling fra læreren og fordypning i fagene.

Steinerskolene i Norge har en godkjent alternativ læreplan som gir studiekompetanse. Steinerskolen er ikke karakterfri, men den er eksamensfri. Dette er et viktig prinsipp for
steinerskolen fordi vi også vektlegger prosesser og ikke bare resultater.

Steinerpedagogikk vektlegger alderstilpasset undervisning. Det innebærer at emner, tema og perioder er bestemt ut ifra det alderstrinnet elevene befinner seg.

 

Store deler av undervisningen av de teoretiske fagene foregår i perioder kalt
hovedfagsperioder. Hovedfagsperioden er en fordypningsperiode hvor man har det samme
faget de to første timene hver dag i tre uker. Norsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag er blant de fagene som undervises i hovedfag.

En sentral del av arbeidet i de teoretiske fagene er den såkalte arbeidsboken – en bok elevene lager selv på grunnlag av lærerens formidling av fagstoff. En arbeidsbok inneholder både tekst og illustrasjoner, og elevene skal også gjøre selvstendige vurderinger. Tanken er at elevene gjennom prosessen med å arbeide med arbeidsboken forbinder seg med undervisningen og utvikler en evne til – og får øvet seg i å trekke egne konklusjoner.

En variert skolehverdag, fordypning, selvstendighet, mangfold og alderstilpasset undervisning er momenter i steinerpedagogikken som bidrar til at elevene får dybde i læring og bredde i kunnskap.

Historie

Steinerskolene i Norge har vært et viktig pedagogisk alternativ i snart 100 år.

Den første steinerskolen ble etablert i Stuttgart i 1919, og var en skole for barna til arbeiderne på sigarett fabrikken Waldorf Astoria. Østerrikeren Rudolf Steiner – som var kjent for å etablere antroposofien, ble oppfordret til å danne og lede en skole hvor hans impulser og menneskekunnskap skulle være en sentral del av pedagogikken. Denne første skolen ble kalt for «Waldorfskolen», mens skoler som ble etablert senere på bakgrunn av Steiners ideer ble kalt for steinerskoler, etter opphavsmannen.

Steinerskolen i Bergen ble etablert i 1929 og var en liten skole md lokaler i Bergen sentrum. Skolen fikk etter hvert flere og flere elever og ble et veletablert pedagogisk alternativ i
Bergen. Ettersom elevtallet vokste ble det behov for større og bedre egnede lokaler. Skolen flyttet flere ganger før den fikk sitt nåværende tilholdssted på Paradis. Skolen har bygget ut
flere ganger siden de første bygningene ble oppført i 1969. Siste gang i 2002 hvor videregående trinn fikk nye lokaler. Skolen består i dag av en rekke bygninger med verksteder, musikkrom, auditorium og klasserom. Skolen har opp imot 280 elever fordelt på 13 klassetrinn, og rundt 50 engasjerte og dyktige medarbeidere. Steinerskolen er fortsatt en viktig motvekt til offentlig skole.

Skolekontoret:

55 92 29 29

Rieber-mohns veg 15

5231 Paradis

Skolekontoret, felles postmottak:

bergen@steinerskolen.no

Økonomikontoret:

okonomi.bergen@steinerskolen.no

Trinnleder:

vgt.bergen@steinerskolen.no

Rådgiver på videregående:

radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Telefonen besvares mellom 08:00 – 10:00 og 11:00 – 14:00. Henvendelser på e-post videreformidles til rette mottaker på skolen.

Design og utvikling av Destillert Reklame